Herní řád soutěže o wellnes pobyt

HERNÍ ŘÁD

soutěže „Wellnes pobyt“

I.

Úvodní ustanovení

Pořadatelem soutěže s názvem „Wellness pobyt“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Jan Marjo, provozovna Lotos Restaurant, se sídlem Václavovice, Václavovická 532, PSČ 739 34, IČ 76330788, zapsaná v živnostenském rejstříku Mag. Města Ostravy a Kristina Kusynová, provozovna Tina Travel, se sídlem Ostrava, 28. října 341/184, PSČ 709 00, IČ 73002534, zapsaná v živnostenském rejstříku Mag. Města Ostravy (dále jen „Pořadatel“)

 1. Soutěž probíhá od 12.5.2014 do 30.6.2014 (dále jen „Doba trvání Soutěže“) Jména výherců budou zveřejněna na stránkách www.lotosrestaurant.cz a www.tinatravel.cz do 24 hodin po skončení.

 2. Soutěž začíná dne 12.5. v 9.00 a končí dne 30.6. v 24 hodin.

 3. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

 

II.

Soutěžící

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky:

a) dovršila 18 let věku,

b) je občanem České republiky, nebo občanem členského státu EU s trvalým pobytem v ČR

(dále jen „účastník“).

 1. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím není omezen.

 3. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5.

 

III.

Soutěž – herní řád

 1. Soutěže se účastník zúčastní:

 1. vhozením účtenky za konzumaci z Lotos Restaurantu nad 500Kč do hracího boxu v době trvání soutěže. Na jedné účtence může být uveden pouze 1 soutěžící.

 2. vhozením herního lístku ze zaplaceného zájezdu z CA Tina Travel do hracího boxu v době trvání soutěže. Na jednom herním lístku může být uvedena pouze jedna osoba, k jednomu zakoupenému zájezdu je poskytnut pouze 1 herní lístek.

 

 1. Zaplacená účtenka musí obsahovat jméno, příjmení, tel. číslo a emailovou adresu soutěžícího. Platnou účtenku je třeba vhodit do boxu v době trvání Soutěže, a to v konkrétní vymezené době pro, tj. od okamžiku vyhlášení Soutěže do ukončení doby. Po skončení doby trvání soutěže už nebude možné účtenku do hracího boxu vhodit.

 2. Výhercem 1. ceny se stává vylosovaný zákazník provozovatelem Lotos Restaurant a CA Tina Travel dne 1. července, který bude zveřejněn na stránkách www.lotosrestaurant.cz a www.tinatravel.cz. Výherce bude taktéž vyrozuměn emailovou korespondencí.

 3. Pořadatel odpovídá za vyhlášení výsledků soutěže na webových stránkách www.lotosrestaurant.cz a www.tinatravel.cz a za oslovení výherce (případně náhradníků dle odst. 5.) a za předání ceny výherci.

 4. V případě, že:

 1. Výherce podle čl. III. odst. 3., je osoba, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, nebo

 2. Výherce, který sice podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu soutěže splnil, ale k výhře se do 7 dnů Pořadateli na jeho emailovou výzvu (podle čl. IV. odst. 1.) nepřihlásí,

proběhne nové losování výherce. Pokud ani nový určený Výherce nebude k zastižení a i přes zaslanou sms zprávu Pořadatelem se do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem neozve, nárok na výhru zaniká.

 1. Předání výhry bude uskutečněno osobním převzetím v CA Tina Travel, se sídlem Ostrava, 28. října 341/184, PSČ 709 00, po předchozí dohodě.

 2. Cena bude předána pouze v případě, že Výherce řádně a pravdivě vyplní a předá Pořadateli Prohlášení Výherce o splnění podmínek této Soutěže (dále jen „Prohlášení“), které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného pobytu, státní občanství a prohlášení, že splňuje podmínky příslušné Soutěže podle tohoto Herního řádu a Potvrzení o převzetí výhry této Soutěže (dále jen „Potvrzení“). Toto Prohlášení a Potvrzení je přílohou tohoto herního řádu.

 

IV.

Výhry

Výherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele 1.cenu: poukaz na Wellness pobyt v hodnotě 4.990 Kč, který zahrnuje ubytování ve wellnes hotelu Centro Hustopeče pro 2 osoby s polopenzí v pokoji typu standard, v režimu programového balíčku „Wellnes jako víno“ na 3 dny (2noci) v termínu dle výběru výherce v závislosti na obsazenost ubytovacího zařízení – max. však do 10.12.2014

Výhra nezahrnuje dopravné k čerpání pobytu, parkovné, případný místní pobytový poplatek a služby nad rámec Výhry.

 

Zároveň účastník soutěže je oprávněn využít výhody:

 1. Zázakník Lotos Restaurant získává zdarma cestovní pojištění k zakoupenému zájezdu u CA Tina Travel. Cestovní pojištění zdarma nelze čerpat v případě platby zájezdu benefitními poukázkami.

 2. Zákazník CA Tina Travel získává slevu 10% na celkovou konzumaci v Lotos Restaurantu.

Tyto výhody může účastník čerpat pouze na základě platného kupónu, který obdrží zároveň s platnou herní účtenkou.

 

Pořadatel kontaktuje Výherce nejdříve na e-mailové adrese, která byla uvedena ve webovém formuláři daného Výherce. Pokud Výherce na e-mailovou zprávu neodpoví do tří pracovních dnů, Pořadatel kontaktuje Výherce na telefonním čísle, které bylo uvedeno ve webovém formuláři daného Výherce. V případě, že Výherce nebude na telefonním čísle dostupný, zašle Pořadatel Výherci sms zprávu o výhře. Pokud se výherce Pořadateli neozve zpět (e-mailovou zprávou, telefonicky, nebo pomocí sms) nejpozději do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle čl. III. odst. 5.

 1. Pokud Výherce nedodá Pořadateli řádně vyplněné Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. V případě nedodání Prohlášení a nevyplnění Potvrzení Výhercem, nárok na výhru zaniká.

 2. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

 

V.

Ochrana osobních údajů

 1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které Pořadateli případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, včetně případného předání Výhry, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.

 2. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Pořadatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatel odstraní závadný stav neprodleně.

 4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Pořadateli.

 5. Neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro organizaci Soutěže, jak vyplývá z příslušných ustanovení tohoto Herního řádu, povede k vyřazení Soutěžícího ze Soutěže, resp. nebude mu případně předána Výhra..

 

VI.

Společná ustanovení

 1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce provádí předtím, než došlo k přerušení Soutěže.

 2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherců. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Pořadatel si vyhrazuje nejdéle 1 měsíc na přezkoumání protestu.

 3. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění, přičemž hodnota Výhry je určena běžnými cenami Spolupořadatele.

 4. Rozhodnutí komise je konečné.

 

VII.

Změny Herního řádu

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem 12.05.2014

 2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele v období od 12.5.2014 do 1. 7. 2014.